Prohlášení o způsobu provozování stránek sportradar.cz

Tuto webovou stránku spravuje společnost ALT X DISTRIBUTION a.s., se sídlem Lednická 17, 198 00 Praha 9 - Kyje, IČO: 24790842, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 20941, s cílem zajistit pro širokou veřejnost přístup k informacím o sportovních možnostech v ČR.
 
Obsah stránek sportradar.cz je do značné míry vytvářen či spoluvytvářen jejich uživateli, kterým ALTX jako provozovatel umožňuje na tyto stránky ukládat informace. Vůči těmto uživatelům a jimi vkládanému obsahu je ALTX v postavení poskytovatele služby, která spočívá v ukládání obsahu informací poskytovaných uživatelem (ALTX je tedy takzvaný hosting provider). V souladu s ust. § 5 a násl. zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, neodpovídá ALTX za obsah informací uložených na žádost uživatele a není povinen dohlížet na obsah přenášených nebo ukládaných informací ani aktivně vyhledávat skutečnosti a okolnosti poukazující na protiprávní obsah informace.
 
Uživatel plně odpovídá za svou činnost a všechen obsah, který vkládá na stránky sportradar.cz. Uživatel se zavazuje, že jeho činnost a jím vkládaný obsah nebudou v rozporu s právními předpisy a nebudou porušovat práva třetích osob. Uživatel není oprávněn využívat stránky sportradar.cz k šíření a zpřístupnění obsahu, který by mohl způsobit škodu třetím osobám či jakkoli zasáhnout do jejich práv. Uživatel se zavazuje nevkládat na stránky sportradar.cz nesprávný, nepřesný nebo zavádějící či z jiných důvodů závadný nebo nevhodný obsah. V případě, že uživatel poruší některou z jeho shora popsaných povinností, je ALTX oprávněna zrušit jeho uživatelský účet či účty a do budoucna mu zamezit ve vytvoření jiného uživatelského účtu.
 
Snahou ALTX při provozování stránek sportradar.cz je poskytování aktualizovaných a přesných informací. Bude-li ALTX upozorněna na chyby či nesrovnalosti a bude-li to v jejích možnostech, bude se snažit vady odstranit. ALTX však vylučuje jakoukoli odpovědnost plynoucí z případné nepravdivosti či nesprávnosti údajů dostupných na této stránce.
 
ALTX si vyhrazuje právo odstranit či změnit obsah vložený uživatelem (např. odstranit fotografii či odstranit nebo upravit text) v případě, že se bude odůvodněně domnívat, že obsah vložený uživatelem porušuje právní předpisy, zasahuje do práv třetích osob, je nesprávný, nepřesný nebo zavádějící či je z jakýchkoli jiných důvodů závadný nebo nevhodný.
 
V případě, že se jako návštěvník stránek sportradar.cz budete domnívat, že určitý obsah porušuje právní předpisy, zasahuje do práv třetích osob, je nesprávný, nepřesný nebo zavádějící či je z jiných důvodů závadný nebo nevhodný, informujte prosím ALTX o této skutečnosti prostřednictvím zprávy zaslané na e-mailovou adresu info@sportradar.cz.
 
Obsah nacházející se na stránkách sportradar.cz nelze považovat za odbornou či právní radu (v případě nutnosti specifické rady, nechť se návštěvník stránek obrací na kvalifikovaného odborníka či kontakty uvedené u záznamu).
 
Tyto webové stránky mohou obsahovat odkazy na externí webové stránky, na jejichž obsah a způsob provozování ALTX nemá žádný vliv, neručí za jejich obsah, správnost a nepřebírá za ně žádnou odpovědnost. Odkazují-li webové stránky na další subjekty, pak je za obsah těchto stránek odpovědný jejich provozovatel, ALTX za tento obsah neodpovídá.
 
ALTX se snaží vyvarovat poruch způsobených technickými chybami. Některý obsah na stránce sportradar.cz však mohl být vytvořen nebo strukturován do souborů nebo formátů, které nejsou bezchybné, a ALTX tak nemůže zaručit, že její služby nebudou v důsledku těchto problémů přerušeny či jinak ovlivněny. ALTX vylučuje jakoukoli odpovědnost související s těmito problémy, jež by mohly vzniknout v důsledku používání této stránky nebo externích stránek, na které se zde odkazuje.

 

Upozornění na ochrannou známku „Sportradar“  

„Sportradar“ je ochrannou známkou ALT X DISTRIBUTION a.s. Označení je chráněno proti zneužití ochrannou známkou ®. V případě jejího zneužití bude přistoupeno k patřičným právním krokům.
 

 

Upozornění o ochraně autorských práv

Pro reprodukci nebo jakékoliv jiné užití textové či multimediální informace nacházející se na stránkách sportradar.cz (obrázky, audiovizuální záznamy, zvukové záznamy či jakýkoli jiný obsah), a to bez ohledu na skutečnost, zda je původcem těchto informací ALT X DISTRIBUTION a.s. (dále jen „ALTX“) či uživatel těchto stránek, je vyžadován předchozí písemný souhlas provozovatele stránek sportradar.cz, kterým je ALTX. Není tedy dovoleno bez písemného souhlasu ALTX tyto webové stránky (jejich obsah, zdrojový kód, zvuk, grafické prvky, obrázky, texty, grafické plochy atd.) jakkoliv dále kopírovat, zpracovávat, sdílet, měnit atp.

Informace o zpracování osobních údajů

ALT X DISTRIBUTION a.s., se sídlem Lednická 17, 198 00 Praha 9 - Kyje, IČO: 24790842 (dále jen „správce“), je správcem osobních údajů uživatelů registrovaných na portálu www.sportradar.cz. Při zpracování osobních údajů postupuje platných právních předpisů, kterými jsou:

 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES ( dále jen „GDPR“)
 • Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

 

Osobními údaji, jež uživatel registrující se na portálu www.sportradar.cz může v rámci své registrace poskytnout správci, jsou:

 • přihlašovací údaje, jimiž jsou e-mailová adresa a heslo, jejich poskytnutí při registraci nového uživatele je povinné, protože pouze prostřednictvím těchto údajů se uživatel může přihlásit k portálu www.sportradar.cz a zároveň jsou používány k jeho identifikaci,

 

Jakékoli případné další poskytnutí osobních údajů, nebo poskytnutí osobních údajů dalších osob, při používání portálu www.sportradar.cz uživatelem, činí uživatel dobrovolně a na svou odpovědnost. Správce tyto osobní údaje zpracovává pouze v rámci jeho činnosti v postavení takzvaného hosting providera (blíže o právech a povinnostech správce jako hosting providera viz prohlášení o způsobu provozování stránek www.sportradar.cz), není ve vztahu k těmto osobním údajům správcem osobních údajů ve smyslu příslušných právních předpisů.
 
V případě, že uživatel v době následující po své registraci na portálu www.sportradar.cz či po vložení příspěvku bude požadovat, aby správce zanechal zpracování jeho povinného osobního údaje (e-mailové adresy v případě registrace uživatele či jména, příjmení a e-mailové adresy v případě vložení příspěvku), respektive jakkoli jinak znemožní správci zpracovávat tyto osobní údaje k uvedeným účelům, bude správce nucen přestat příslušný uživatelův osobní údaj (e-mailovou adresu v případě registrace uživatele či jméno, příjmení a e-mailovou adresu v případě vložení příspěvku) zpracovávat, což bude mít za následek, že uživatel nebude nadále registrovaným uživatelem portálu www.sportradar.cz, a nebude se tak moci k tomuto portálu přihlásit a využívat jej jako registrovaný uživatel, případně bude muset dojít k odstranění uživatelem vloženého příspěvku.
 
Osobní údaje budou správcem zpracovávány ke shora popsaným účelům po dobu trvání registrace uživatele na portálu www.sportradar.cz, případně po dobu uveřejnění příspěvku vloženého uživatelem. Registrovaný uživatel může kdykoli požádat o zrušení své registrace na portálu www.sportradar.cz, a to prostřednictvím e-mailové zprávy zaslané na adresu info@sportradar.cz. Uživatel může kdykoli požádat o odstranění jím vloženého příspěvku, a to prostřednictvím e-mailové zprávy zaslané na adresu info@sportradar.cz či listinné zprávy zaslané na shora uvedenou adresu sídla správce.
 

Další informace ohledně zpracování osobních údajů a právech subjektů údajů naleznete zde:

 

Informace o zpracování osobních údajů uživatelů portálu

Tento dokument popisuje způsob zpracování osobních údajů, které provádí ALT X DISTRIBUTION a.s., se sídlem Lednická 17, 198 00 Praha 9 - Kyje, IČO: 24790842, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 20941, přičemž si je vědoma důležitosti ochrany Vašich osobních údajů.

ALTX je správcem Vašich osobních údajů, kterého můžete kontaktovat na níže uvedené adrese:
 
ALT X DISTRIBUTION a.s.
K Bílému vrchu 2960/8
193 00 Praha 20 - Horní Počernice
E-mail: info@sportradar.cz

 

Při zpracování osobních údajů ALTX postupuje podle platné právní úpravy, zejména podle:

 • nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále GDPR);
 • zákona č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů;
 • usnesení předsednictva ČNR č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky; a
 • dalších právních předpisů upravujících jednotlivé oblasti práva pracovního, účetnictví, finančního práva atd.
   


Pro lepší orientaci je zde několik základních pojmů, se kterými se můžete dále v tomto textu setkat:
Osobní údaj – veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné osobě (jméno, příjmení datum narození, e-mail, telefon, další prvky fyzické, fyziologické, psychické, ekonomické, kulturní a společenské identity).
Subjekt údajů – fyzická osoba, jejíž osobní údaje jsou předmětem zpracování (právnické osoby jako obchodní společnosti nebo jiné organizace osobní údaje nemají).        
Zpracování – jakákoliv operace s osobními údaji prováděná pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů (shromáždění, zaznamenání, uspořádání, uložení, vyhledávání, zpřístupnění, použití, šíření atd.).
Správce – ALTX jakožto subjekt, který určil účel a prostředky zpracování osobních údajů.
Zpracovatel – fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který zpracovává osobní údaje pro správce.
Příjemce – fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, kterému jsou osobní údaje poskytnuty.
Profilování – jakákoliv forma automatizovaného zpracování osobních údajů spočívající v jejich použití k hodnocení některých osobních aspektů vztahujících se k fyzické osobě (pracovní výkon, ekonomické situace, zdravotní stav, osobní preference, zájmy, chování atd.).
 

Při zpracování Vašich osobních údajů se ALTX řídí zásadami, které určují právní předpisy, a proto:

 • zpracovává osobní údajů korektním, zákonným a transparentním způsobem;
 • shromažďuje osobní údajů pouze za účelem, který je určitý, legitimní, výslovně stanovený;
 • zpracovává osobní údaje pouze v rozsahu nezbytném k naplnění stanoveného účelu;
 • jsou osobní údaje uchovávány pouze po nezbytně nutnou nebo zákonem stanovenou dobu; a
 • jsou osobní údaje zabezpečeny tak, aby nedošlo k jejich neoprávněnému, protiprávnímu zpracování, zneužití, zničení, ztrátě nebo poškození.

ALTX nikdy nezpracovává Vaše osobní údaje jen proto, že chce nebo může, ale vždy je to k přesně stanovenému a definovanému účelu, tj:

 1. pro splnění svých právních povinností (ty stanoví například zákon o zadávání veřejných zakázek, zákon o účetnictví, zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů atd.);
 2. pro úkoly ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci (např. vyřizování dotazů, stížností a jiných podání veřejnosti);
 3. pro uzavírání a plnění smluvních vztahů (např. dodavatelské smlouvy);
 4. pro účely svých oprávněných zájmů (jako je zejména ochrana majetku prostřednictvím technických prvků zabezpečení, ochrana vynaložených finančních prostředků atd.);
 5. na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů (např. zveřejnění fotografií zaměstnanců na webových stránkách, zajištění účasti v soutěžích, na agenturou pořádaných workshopech a jiných akcích).


V souvislosti s jednotlivými účely zpracování jsou zpracovány jednotlivé kategorie Vašich osobních údajů:

 • adresní a identifikační údaje – jméno, příjmení, adresa, přihlašovací údaje atd.;

 

Osobní údaje jsou poskytnuty dalším příjemcům pouze, pokud je to nezbytné k naplnění výše uvedených účelů, k ochraně a uplatňování práv a zájmů ALTX a je to v souladu se souvisejícími předpisy. Jedná se zejména o dodavatelé IT služeb, poskytovatele mzdových a účetních služeb, externí poradce, spolupracující advokátní kanceláře, spoluorganizátory akcí pro veřejnost a školení. Dalšími příjemci jsou orgány činné v trestním řízení, soudy, Policie ČR apod.
 
Vaše osobní údaje může ALTX zpracovávat pouze po dobu vyžadovanou nebo povolenou zákonem a dále pak dobu, na kterou jste nám udělili souhlas s jejich zpracováním, resp. do okamžiku, než je souhlas odvolán.
 
Ke zpracování přistupuje ALTX zodpovědně, a proto jsou Vaše osobní údaje náležitě zabezpečeny. Pro zabezpečení osobních údajů jsou použita vhodná technická, fyzická a organizační opatření. Přístup k osobním údajům je omezen na oprávněné příjemce. Vysoká pozornost je věnována IT bezpečnosti a dochází k její pravidelné revizi.
Veškeré osoby, které přicházejí ze své pracovní pozice (nebo v rámci smluvně převzatých povinností) do kontaktu s osobními údaji, jsou proškolovány a vázány povinností mlčenlivosti.
 
V souvislosti se zpracováním osobních údajů můžete i Vy uplatnit svá práva subjektů údajů:

 • na přístup k osobním údajům;
 • na opravu nebo aktualizaci svých nepřesných nebo neaktuálních osobních údajů;
 • na výmaz, pokud dochází k jejich zpracování v rozporu s ochranou definovanou příslušnou legislativou nebo v rozporu s uděleným souhlasem nebo pokud byl souhlas odvolán;
 • na omezení zpracování;
 • vznést námitku proti zpracování;
 • na přenositelnost údajů;
 • obrátit se na správce, v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu, rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů;
 • podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, e-mail: posta@uoou.cz, ID datové schránky: qkbaa2n. 


Svá práva můžete uplatnit u ALTX jako u správce Vašich osobních údajů, a to poštou nebo prostřednictvím elektronické komunikace na adrese info@sportradar.cz
 
Tyto informace o zpracování osobních údajů jsou platné od 10.02.2022